LEKI PRZECIWPADACZKOWE

BRYWARACETAM

Postać farmaceutyczna:
 • Tabletki powlekane 10mg, 25mg, 50mg, 75mg, 100mg
 • Roztwór doustny 10mg/ml
 • Roztwór do infuzji 10mg/ml
Wskazania:
 • Terapia wspomagająca w leczeniu napadów częściowych i częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 4 lat z padaczką.

CENOBAMAT

Postać farmaceutyczna:
 • Tabletki powlekane 12.5 mg
 • Tabletki 25mg, 50mg, 100mg, 150mg, 200mg
Wskazania:
 • Terapia napadów ogniskowych u dorosłych.

ESLIKARBAZEPINA

Postać farmaceutyczna:
 • Tabletki 200mg, 400mg, 600mg, 800mg
Wskazania:
 • Leczenie uzupełniające u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat z częściowymi napadami padaczkowymi z wtórnym uogólnieniem lub bez wtórnego uogólnienia.

ETOSUKSYMID

Postać farmaceutyczna:
 • Kapsułki 250mg
Wskazania:
 • Pierwotnie uogólniona padaczka z typowymi i nietypowymi napadami nieświadomości.

FENYTOINA

Postać farmaceutyczna:
 • Tabletki 100mg
 • Roztwór do wstrzykiwań 250mg/5ml
Wskazania:
 • Padaczka (napady uogólnione, złożone napady częściowe). Zapobieganie napadom padaczkowym po operacjach neurochirurgicznych i urazach głowy.
 • Nerwoból nerwu trójdzielnego w przypadku niepowodzenia leczenia karbamazepiną lub gdy takie leczenie jest przeciwwskazane.
 • Stan padaczkowy lub powtarzające się w krótkich odstępach napady padaczkowe.

FENOBARBITAL

Postać farmaceutyczna:
 • Tabletki 15mg, 100mg
 • Czopki doodbytnicze 15mg
Wskazania:
 • Leczenie uogólnionych napadów padaczkowych toniczno-klonicznych i napadów częściowych prostych.

GABAPENTYNA

Postać farmaceutyczna:
 • Kapsułki twarde 100mg, 300mg, 400mg
 • Tabletki powlekane 600mg, 800mg
Wskazania:
 • Leczenie wspomagające napadów częściowych, także wtórnie uogólnionych, u dorosłych i dzieci w wieku 6. lat i starszych.
 • Monoterapia napadów częściowych, także wtórnie uogólnionych, u dorosłych i młodzieży w wieku 12. lat i starszych.
 • Leczeniu obwodowego bólu neuropatycznego, np. bolesnej neuropatii cukrzycowej i nerwobólu po przebytym półpaścu u dorosłych.

KANNABIDIOL

Postać farmaceutyczna:
 • Roztwór doustny 100mg/ml
Wskazania:
 • Terapia napadów padaczkowych związanych z zespołem Lennoxa-Gastauta (LGS) lub z zespołem Dravet (DS) jako lek wspomagający w skojarzeniu z klobazamem u pacjentów w wieku 2 lat lub starszych.

KARBAMAZEPINA

Postać farmaceutyczna:
 • Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 200mg, 400mg
 • Tabletki o przedłużonym uwalnianiu 200mg, 400mg
 • Tabletki o przedłużonym uwalnianiu 300mg, 600mg
 • Tabletki 200mg
 • Zawiesina doustna 20mg/mol
Wskazania:
 • Padaczka: napady częściowe złożone lub proste, napady uogólnione toniczno-kloniczne. Mieszane postaci napadów. Monoterapia i leczenie skojarzone.
 • Zespół maniakalny oraz zapobieganie nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej (psychozy maniakalno-depresyjnej).
 • Alkoholowy zespół abstynencyjny.
 • Idiopatyczny nerwoból nerwu trójdzielnego oraz nerwoból nerwu trójdzielnego w przebiegu stwardnienia rozsianego (zarówno postaci typowe jak i nietypowe). Idiopatyczny nerwoból nerwu językowo-gardłowego.

KLOBAZAM

Postać farmaceutyczna:
 • Tabletki 10mg
Wskazania:
 • Ostre i przewlekłe stany lękowe,
 • Padaczka,
 • Terapia wspomagająca w padaczce, w której dotychczasowe leczenie przeciwdrgawkowe nie dało zadowalających wyników.

LAKOZAMID

Postać farmaceutyczna:
 • Tabletki powlekane 50mg, 100mg, 150mg, 200mg
 • Syrop 10mg/ml
 • Roztwór do infuzji 10mg/ml
Wskazania:
 • Monoterapia i terapia wspomagająca w leczeniu napadów częściowych i częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych i młodzieży (w wieku od 16 do 18 lat) z padaczką.

LAMOTRYGINA

Postać farmaceutyczna:
 • Tabletki 25mg, 50mg, 100mg
 • Tabletki do sporządzania zawiesiny, rozgryzania i żucia 5mg, 25mg, 100mg
Wskazania:
 • Padaczka
  • Dorośli i młodzież w wieku 13 lat i powyżej - leczenie skojarzone lub w monoterapii napadów częściowych i uogólnionych, w tym napadów toniczno-klonicznych.
  • Napady związane z zespołem Lennoxa-Gastauta, w leczeniu skojarzonym, jednak może zostać zastosowana jako pierwszy lek przeciwpadaczkowy włączany do leczenia zespołu Lennoxa-Gastauta.
  • Dzieci i młodzież w wieku od 2 do 12 lat - leczenie skojarzone napadów częściowych i uogólnionych, w tym napadów toniczno-klonicznych oraz napadów związanych z zespołem Lennoxa-Gastauta.
  • Monoterapia w typowych napadach nieświadomości.
 • Zaburzenia afektywne dwubiegunowe
  • Dorośli w wieku 18 lat i powyżej - zapobieganie epizodom depresji u pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi typu I, u których występują głównie epizody depresji.

LEWETYRACETAM

Postać farmaceutyczna:
 • Tabletki powlekane 250mg, 500mg, 750mg, 1000mg
 • Roztwór doustny 100mg/ml
 • Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 100mg/ml
Wskazania:
 • Monoterapia w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u pacjentów w wieku od 16 lat z nowo rozpoznaną padaczką.
 • Terapia wspomagająca:
  • w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych, dzieci i niemowląt w wieku od 1 miesiąca z padaczką.
  • w leczeniu napadów mioklonicznych u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z młodzieńczą padaczką miokloniczną.
  • w leczeniu napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z idiopatyczną padaczką uogólnioną.

OKSKARBAZEPINA

Postać farmaceutyczna:
 • Tabletki powlekane 300mg, 600mg
 • Tabletki 300mg, 600mg
 • Zawiesina doustna 60mg/ml
Wskazania:
 • Napadów padaczkowe częściowe z wtórnie uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi lub bez wtórnie uogólnionych napadów toniczno-klonicznych. Może być stosowana w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych.

PERAMPANEL

Postać farmaceutyczna:
 • Tabletki powlekane 2mg, 4mg, 6mg, 8mg, 10mg, 12mg
Wskazania:
 • Leczenie wspomagające napadów częściowych z uogólnionymi napadami wtórnymi lub bez napadów wtórnych uogólnionych u pacjentów dorosłych i młodzieży od 12 roku życia z padaczką.
 • Leczenie wspomagające napadów toniczno-klonicznych pierwotnych uogólnionych u pacjentów dorosłych i młodzieży od 12 roku życia z idiopatyczną, uogólnioną padaczką.

PREGABALINA

Postać farmaceutyczna:
 • Kapsułki twarde 75mg, 150mg, 300mg
Wskazania:
 • Ból neuropatyczny - leczenie bólu neuropatycznego pochodzenia obwodowego i ośrodkowego u osób dorosłych.
 • Padaczka - leczeniu skojarzone napadów częściowych u dorosłych, które są lub nie są wtórnie uogólnione.
 • Uogólnione zaburzenia lękowe - leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych (Generalised Anxiety Disorder , GAD) u dorosłych.

PRYMIDON

Postać farmaceutyczna:
 • Tabletki 250mg
Wskazania:
 • Monoterapia lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwdrgawkowymi w napadach padaczkowych uogólnionych toniczno-klonicznych (grand mal), nocnych mioklonicznych, częściowych złożonych (psychomotorycznych) i częściowych prostych.

RUFINAMID

Postać farmaceutyczna:
 • Tabletki powlekane 100mg, 200mg, 400mg
Wskazania:
 • Leczenie wspomagające napadów padaczkowych w przebiegu zespołu Lennoxa -Gastauta u pacjentów w wieku 1 roku i starszych.

STIRIPENTOL

Postać farmaceutyczna:
 • Kapsułki twarde 250mg
Wskazania:
 • Leczenie w skojarzeniu z klobazamem i walproinianem w terapii wspomagającej u pacjentów cierpiących na ciężką miokloniczną padaczkę niemowląt (Severe myoclonic epilepsy of infancy [SMEI], Zespół Draveta-) z uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi opornymi na leczenie klobazamem i walproinianem.

TIAGABINA

Postać farmaceutyczna:
 • Tabletki powlekane 5mg, 10mg, 15mg
Wskazania:
 • Leczeniu skojarzone z innymi lekami przeciwpadaczkowymi napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych, które nie poddawały się leczeniu po zastosowaniu innych leków przeciwpadaczkowych. Lek można podawać tylko osobom dorosłym i dzieciom powyżej 12 lat.

TOPIRAMAT

Postać farmaceutyczna:
 • Tabletki powlekane 25mg, 50mg, 100mg, 200mg
 • Kapsułki 15mg, 25mg
Wskazania:
 • Monoterapia częściowych napadów padaczkowych, z wtórnym uogólnieniem lub bez oraz pierwotnie uogólnionych napadów kloniczno-tonicznych u osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat. 3
 • Terapia uzupełniająca u dzieci (w wieku 2 lat i powyżej), młodzieży i osób dorosłych z częściowymi napadami padaczkowymi z wtórnym uogólnieniem lub bez albo z pierwotnie uogólnionymi napadami padaczkowymi toniczno-klonicznymi oraz leczenie napadów padaczkowych związanych z zespołem Lennoxa-Gastauta.
 • Topiramat jest wskazany w zapobieganiu migrenie u osób dorosłych po dokładnym rozważeniu innych alternatywnych metod leczenia. Topiramat nie jest zalecany w leczeniu ostrego bólu głowy.

WALPROINIAN

Postać farmaceutyczna:
 • Walproinian sodu
  • Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 300mg, 500mg
  • Tabletki o przedłużonym uwalnianiu 500mg
  • Syrop
  • Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 400mg
 • Walproinian sodu/kwas walproinowy
  • Tabletki o przedłużonym uwalnianiu 300mg, 500mg
  • Granulat o przedłużonym uwalnianiu 100mg, 250mg, 500mg, 750mg, 1000mg
 • Kwas walproinowy
  • Kapsułki miękkie 150mg, 300mg, 500mg
 • Walproinian magnezu
  • Tabletki powlekane 200mg
Wskazania:
 • Padaczka – napady uogólnione (miokloniczne, toniczno-kloniczne, atoniczne, napady nieświadomości), napady częściowe (proste lub złożone, wtórnie uogólnione, zespół Lennoxa i Gastauta).
 • Leczenie epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej u pacjentów, u których leczenie litem jest przeciwwskazane lub źle tolerowane; kontynuację leczenia walproinianem można rozważać u pacjentów, u których uzyskano odpowiedź kliniczną na wcześniejsze leczenie walproinianem ostrej fazy manii.
 • Stany padaczkowe, w których pochodne benzodiazepiny podawane i.v. są nieskuteczne; napady gromadne; leczenie uogólnionych i częściowych napadów drgawkowych, kiedy leczenie p.o. jest okresowo niemożliwe ze względu na stan świadomości lub niezdolność do połykania, zwłaszcza jeżeli chory był uprzednio skutecznie leczony walproinianem sodu p.o. Profilaktycznie w związku z zabiegami neurochirurgicznymi głowy, gdy istnieje możliwość wystąpienia napadu padaczkowego.

WIGABATRYNA

Postać farmaceutyczna:
 • Tabletki powlekane 500mg
 • Granulat do sporządzania roztworu doustnego
Wskazania:
 • Leczenie w skojarzeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi pacjentów z napadami częściowymi opornymi na leczenie, które są lub nie są wtórnie uogólnione, w przypadku gdy wszystkie inne leki przeciwpadaczkowe stosowane w skojarzeniu są niewystarczające lub źle tolerowane. Monoterapia napadów padaczkowych u niemowląt (zespół Westa).

ZONISAMID

Postać farmaceutyczna:
 • Kapsułki twarde 25mg, 50mg, 100mg
Wskazania:
 • Monoterapia jako leczenie napadów częściowych, z uogólnionymi napadami wtórnymi lub bez uogólnionych napadów wtórnych, u dorosłych z nowo rozpoznaną padaczką.
 • Leczenie wspomagające napadów częściowych, z uogólnionymi napadami wtórnymi lub bez uogólnionych napadów wtórnych, u dorosłych, młodzieży oraz dzieci w wieku 6 lat i starszych.